► Chế Tạo

Tính Năng Chế Tạo

1/5/2022 5:25 PM

 Chế Tạo Phẩm Phù

- Hiện tại có 2 loại Phù có thể chế tạo trong Hiệp Khách Mobile là: Nhiệm vụ Phù và Cường Hóa Phù.

- Cường Hóa Phù bao gồm các loại: Vũ Khí Phù, Sức Phẩm Phù, Phòng Ngự Phù, Thủy Tinh Khí Phù, Thủy Tinh Hộ Phù, Thủy Tinh Sức Phù.

- Nhiệm Vụ Phù có thể chế tạo theo 3 cấp bậc lần lượt là: B, A, S.

- Chế tạo Nhiệm Vụ Phù bằng cách sử dụng Nhiệm Vụ Phù cấp thấp.

Ví dụ: Để chế tạo Nhiệm Vụ Phù B (Cấp 120) thì cần 10 Nhiệm Vụ Phù C (Cấp 120).

- Chế tạo Cường Hóa Phù thì cần 10 Mảnh Cường Hóa Phù tương ứng.

Ví dụ: Chế tạo Vũ Khí Phù thì cần 10 Mảnh Vũ Khí Phù. 

 Giao Diện

- Bấm vào nút giao diện Tổng >> chọn nút Chế Tạo >> chọn Phẩm Phù.

- Bên trái thể hiện các loại Phẩm Phù mà Hiệp Khách có thể chọn để chế tạo.

- Ở giữa thể hiện:

+ Hình ảnh của Phẩm Phù.

+ Nguyên liệu cần thiết để chế tạo.

+ Tỉ lệ thành công khi chế tạo

+ Số Vàng cần để chế tạo.

+ Thông số của vũ khí đang chuẩn bị chế tạo.

+ Nút cộng trừ cho Hiệp Khách muốn chế tạo một lần nhiều Phẩm Phù giống nhau.

 

Chế Tạo Trang Bị

Sử dụng Nguyên Liệu Thô nhận được từ Phân Giải để tham gia chế tạo vũ khí.

 Chế Tạo Vũ Khí

- Hiệp Khách có thể chế tạo vũ khí của lớp nhân vật mình đang sử dụng và cả của các lớp nhân vật khác.

- Nhưng nhân vật thuộc hai phe Chính Tà sẽ không thể chế tạo vũ khí của nhau.

- Hiện tại các Hiệp Khách có thể chế tạo vũ khí với 5 loại cấp bậc: D, C, B, A, S, SR và 5 loại độ hiếm tùy theo từng lớp nhân vật khác nhau.

- Tùy theo cấp bậc và độ hiếm thì số lượng Nguyên Liệu Thô cần sử dụng sẽ tăng lên.

- Tùy theo cấp bậc mà tỉ lệ chế tạo thành công sẽ bị giảm đi:

+ Tỷ lệ ghép thành công vũ khí cấp D: 100%

+ Tỷ lệ ghép thành công vũ khí cấp C: 80%
 
+ Tỷ lệ ghép thành công vũ khí cấp B: 60%
 
+ Tỷ lệ ghép thành công vũ khí cấp A: 40%
 
+ Tỷ lệ ghép thành công vũ khí cấp S: 20%
 
+ Tỷ lệ ghép thành công vũ khí cấp SR: 10%
 
- Có thể ghép 1 lần nhiều vũ khí giống nhau.

 Giao Diện

- Bấm vào nút giao diện Tổng >> chọn nút Chế Tạo >> chọn Vũ Khí.

- Bên trái thể hiện các lớp nhân vật mà Hiệp Khách có thể chọn để tạo vũ khí.

- Bên phải thể hiện bảng vũ khí của lớp nhân vật đã được chọn, cấp bậc và độ hiếm của vũ khí.

- Ở giữa thể hiện:

+ Hình ảnh của vũ khí.

+ Nguyên liệu thô cần thiết để chế tạo.

+ Tỉ lệ thành công khi chế tạo

+ Số Vàng cần để chế tạo.

+ Thông số của vũ khí đang chuẩn bị chế tạo.

+ Nút cộng trừ cho Hiệp Khách muốn chế tạo một lần nhiều vũ khí giống nhau.

 Chế Tạo Phòng Cụ

- Hiệp Khách có thể chế tạo Phòng cụ của lớp nhân vật mình đang sử dụng và cả của các lớp nhân vật khác.

- Nhưng nhân vật thuộc hai phe Chính Tà sẽ không thể chế tạo Phòng cụ của nhau.

- Hiện tại các Hiệp Khách có thể chế tạo Phòng cụ với 5 loại cấp bậc: D, C, B, A, S, SR và 5 loại độ hiếm tùy theo từng lớp nhân vật khác nhau.

- Tùy theo cấp bậc và độ hiếm thì số lượng Nguyên Liệu Thô cần sử dụng sẽ tăng lên.

- Tùy theo cấp bậc mà tỉ lệ chế tạo thành công sẽ bị giảm đi:

+ Tỷ lệ ghép thành công Phòng cụ cấp D: 100%

+ Tỷ lệ ghép thành công Phòng cụ cấp C: 80%
 
+ Tỷ lệ ghép thành công Phòng cụ cấp B: 60%
 
+ Tỷ lệ ghép thành công Phòng cụ cấp A: 40%
 
+ Tỷ lệ ghép thành công Phòng cụ cấp S: 20%
 
+ Tỷ lệ ghép thành công Phòng cụ cấp SR: 10%
 
- Có thể ghép 1 lần nhiều phòng cụ giống nhau.

 Giao Diện

- Bấm vào nút giao diện Tổng >> chọn nút Chế Tạo >> chọn Phòng cụ.

- Bên trái thể hiện các lớp nhân vật mà Hiệp Khách có thể chọn để tạo Phòng cụ.

- Bên phải thể hiện bảng vũ khí của lớp nhân vật đã được chọn, cấp bậc và độ hiếm của Phòng cụ.

- Ở giữa thể hiện:

+ Hình ảnh của Phòng cụ.

+ Nguyên liệu thô cần thiết để chế tạo.

+ Tỉ lệ thành công khi chế tạo

+ Số Vàng cần để chế tạo.

+ Thông số của vũ khí đang chuẩn bị chế tạo.

+ Nút cộng trừ cho Hiệp Khách muốn chế tạo một lần nhiều Phòng cụ giống nhau.

 Chế Tạo Trang Sức

- Hiện tại các Hiệp Khách có thể chế tạo vũ khí với 5 loại cấp bậc: D, C, B, A, S, SR và 5 loại độ hiếm tùy theo từng lớp nhân vật khác nhau.

- Tùy theo cấp bậc và độ hiếm thì số lượng Nguyên Liệu Thô cần sử dụng sẽ tăng lên.

- Tùy theo cấp bậc mà tỉ lệ chế tạo thành công sẽ bị giảm đi:

+ Tỷ lệ ghép thành công Trang Sức cấp D: 100%

+ Tỷ lệ ghép thành công Trang Sức cấp C: 80%
 
+ Tỷ lệ ghép thành công Trang Sức cấp B: 60%
 
+ Tỷ lệ ghép thành công Trang Sức cấp A: 40%
 
+ Tỷ lệ ghép thành công Trang Sức cấp S: 20%
 
+ Tỷ lệ ghép thành công Trang Sức cấp SR: 10%
 
- Có thể ghép 1 lần nhiều Trang Sức giống nhau.
 
- Trang Sức có 4 loại: Danh Bài, Dây Chuyền, Nhẫn, Khuyên.

 Giao Diện

- Bấm vào nút giao diện Tổng >> chọn nút Chế Tạo >> chọn Trang Sức.

- Bên trái thể hiện các loại trang sức mà Hiệp Khách có thể chọn để chế tạo.

- Bên phải thể hiện bảng Trang Sức của lớp nhân vật đã được chọn, cấp bậc và độ hiếm của Trang Sức.

- Ở giữa thể hiện:

+ Hình ảnh của Trang Sức.

+ Nguyên liệu thô cần thiết để chế tạo.

+ Tỉ lệ thành công khi chế tạo

+ Số Vàng cần để chế tạo.

+ Thông số của Trang Sức đang chuẩn bị chế tạo.

+ Nút cộng trừ cho Hiệp Khách muốn chế tạo một lần nhiều Trang Sức giống nhau.

 

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048