Giới Hạn
1 Vé Luyện Tập (7 Ngày)
170,000
153,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới hạn: 1 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
1 Gói Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày)
64,444
58,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới hạn: 1 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
1 Gói Chí Tôn Phù (7 Ngày)
140,000
126,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới hạn: 1 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Sức Phẩm Phù
210,000
189,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Thời gian mua:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Phòng Ngự Phù
210,000
189,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Thời gian mua:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Vũ Khí Phù
210,000
189,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Thời gian mua:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Hộ Linh Phù
600,000
540,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Thời gian mua:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Sức Ngọc B
150,000
Giới hạn: 10 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Ngự Ngọc B
150,000
Giới hạn: 10 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Khí Ngọc B
150,000
Giới hạn: 10 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
20 Sức Ngọc C
60,000
Giới hạn: 20 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
20 Ngự Ngọc C
60,000
Giới hạn: 20 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
20 Khí Ngọc C
60,000
Giới hạn: 20 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Hộ Linh Phù
600,000
420,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới hạn: 10 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
3 Thủy Tinh Sức Phù
450,000
315,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới hạn: 5 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
3 Thủy Tinh Hộ Phù
450,000
315,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới hạn: 5 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
3 Thủy Tinh Khí Phù
450,000
315,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới hạn: 5 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Linh Thể Bá Thiên Hổ
650,000
325,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới hạn: 10 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Linh Thể Tuyết Báo
650,000
325,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới hạn: 10 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Linh Thể Miêu Ưng
650,000
325,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới hạn: 20 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Linh Thể Thương Ưng
650,000
325,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới hạn: 20 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Sức Ngọc B
150,000
120,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới hạn: 10 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Ngự Ngọc B
150,000
120,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới hạn: 10 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Khí Ngọc B
150,000
120,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới hạn: 10 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Hộ Linh Phù
600,000
420,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới hạn: 10 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
3 Thủy Tinh Sức Phù
450,000
315,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới hạn: 5 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
3 Thủy Tinh Hộ Phù
450,000
315,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới hạn: 5 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
3 Thủy Tinh Khí Phù
450,000
315,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới hạn: 5 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Linh Thể Bá Thiên Hổ
650,000
325,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới hạn: 10 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Linh Thể Tuyết Báo
650,000
325,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới hạn: 10 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Linh Thể Miêu Ưng
650,000
325,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới hạn: 20 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Linh Thể Thương Ưng
650,000
325,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới hạn: 20 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Sức Ngọc B
150,000
120,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới hạn: 10 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Ngự Ngọc B
150,000
120,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới hạn: 10 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Khí Ngọc B
150,000
120,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới hạn: 10 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
1 Vé Luyện Tập (7 Ngày)
170,000
153,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới hạn: 1 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
1 Gói Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày)
64,444
58,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới hạn: 1 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
1 Gói Chí Tôn Phù (7 Ngày)
140,000
126,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới hạn: 1 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Sức Phẩm Phù
210,000
189,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Thời gian mua:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Phòng Ngự Phù
210,000
189,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Thời gian mua:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Vũ Khí Phù
210,000
189,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Thời gian mua:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Hộ Linh Phù
600,000
540,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Thời gian mua:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Sức Ngọc B
150,000
Giới hạn: 10 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Ngự Ngọc B
150,000
Giới hạn: 10 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
10 Khí Ngọc B
150,000
Giới hạn: 10 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
20 Sức Ngọc C
60,000
Giới hạn: 20 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
20 Ngự Ngọc C
60,000
Giới hạn: 20 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 12 giờ 46 phút
Giới Hạn
20 Khí Ngọc C
60,000
Giới hạn: 20 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 12 giờ 46 phút