Giới Hạn
1 Nộ Phù (7 Ngày)
140,000
126,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 1 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
1 Thần Khí Phù (7 Ngày)
112,000
100,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 1 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
1 Kim Cang Phù (7 Ngày)
210,000
189,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 1 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
1 Vé Luyện Tập (7 Ngày)
170,000
153,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 1 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
1 Gói Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày)
64,444
58,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 1 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
1 Gói Chí Tôn Phù (7 Ngày)
140,000
126,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 1 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Sức Phẩm Phù
210,000
189,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Phòng Ngự Phù
210,000
189,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Vũ Khí Phù
210,000
189,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Hộ Linh Phù
600,000
540,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Sức Ngọc B
150,000
Giới hạn: 10 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Ngự Ngọc B
150,000
Giới hạn: 10 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Khí Ngọc B
150,000
Giới hạn: 10 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
20 Sức Ngọc C
60,000
Giới hạn: 20 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
20 Ngự Ngọc C
60,000
Giới hạn: 20 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
20 Khí Ngọc C
60,000
Giới hạn: 20 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
5 Bảo Hạp Chu Ma (Khuyên) A
600,000
300,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 5 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
5 Bảo Hạp Chu Ma (Nhẫn) A
600,000
300,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 5 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Thánh Tâm Đơn (Trung)
450,000
225,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Thời gian mua:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Thánh Tâm Đơn (Tiểu)
300,000
150,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Thời gian mua:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Linh Thể Hắc Báo
400,000
220,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 20 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Linh Thể Vân Báo
400,000
220,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 20 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Linh Thể Lam Lang
400,000
220,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 20 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Linh Thể Hùng Miêu
400,000
220,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 20 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Linh Thể Minh Thử
400,000
220,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 20 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Linh Thể Xí Nga
400,000
220,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 20 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Bảo Hạp Ngọc B~SR
600,000
250,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Thời gian mua:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Bảo Hạp Hỏa Thiên
250,000
100,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 5 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
5 Bảo Hạp Chu Ma (Khuyên) A
600,000
300,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 5 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
5 Bảo Hạp Chu Ma (Nhẫn) A
600,000
300,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 5 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Thánh Tâm Đơn (Trung)
450,000
225,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Thời gian mua:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Thánh Tâm Đơn (Tiểu)
300,000
150,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Thời gian mua:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Linh Thể Hắc Báo
400,000
220,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 20 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Linh Thể Vân Báo
400,000
220,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 20 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Linh Thể Lam Lang
400,000
220,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 20 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Linh Thể Hùng Miêu
400,000
220,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 20 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Linh Thể Minh Thử
400,000
220,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 20 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Linh Thể Xí Nga
400,000
220,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 20 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Bảo Hạp Ngọc B~SR
600,000
250,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Thời gian mua:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Bảo Hạp Hỏa Thiên
250,000
100,000
Thời gian giảm giá:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 5 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
0 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
1 Nộ Phù (7 Ngày)
140,000
126,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 1 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
1 Thần Khí Phù (7 Ngày)
112,000
100,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 1 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
1 Kim Cang Phù (7 Ngày)
210,000
189,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 1 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
1 Vé Luyện Tập (7 Ngày)
170,000
153,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 1 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
1 Gói Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày)
64,444
58,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 1 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
1 Gói Chí Tôn Phù (7 Ngày)
140,000
126,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới hạn: 1 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Sức Phẩm Phù
210,000
189,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Phòng Ngự Phù
210,000
189,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Vũ Khí Phù
210,000
189,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Hộ Linh Phù
600,000
540,000
Thời gian giảm giá:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Sức Ngọc B
150,000
Giới hạn: 10 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Ngự Ngọc B
150,000
Giới hạn: 10 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
10 Khí Ngọc B
150,000
Giới hạn: 10 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
20 Sức Ngọc C
60,000
Giới hạn: 20 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
20 Ngự Ngọc C
60,000
Giới hạn: 20 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút
Giới Hạn
20 Khí Ngọc C
60,000
Giới hạn: 20 vật phẩm/ID
Thời gian mua:
3 ngày 16 giờ 14 phút