► Sự Kiện

CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN - WEBSHOP 17/04 ~ 25/04

4/16/2024 12:07 PM

Cập nhật mới Webshop Hiệp Khách Mobile, tham gia ngay để có cơ hội sở hữu rất nhiều vật phẩm ưu đãi.

 Thời gian

- Bắt đầu: 15:00, ngày 17/04/2024.

- Kết thúc 14:59, ngày 25/04/2024.

(Một số vật phẩm đặc biệt sẽ kết thúc mở bán ngày 22/04/2024).

** Lưu ý:
- Các server mới sẽ có ưu đãi về giá so với các server cũ với một số vật phẩm.   

- Giftcode quay thưởng có thời hạn sử dụng +- 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.           

 Nội dung

- Mua nhanh tại: https://hkm.dzogame.vn/web-shop

STT Bắt đầu Kết thúc Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn Server
1 17/04/2024
(15:00:00)
25/04/2024
(14:59:59)
Khí Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp vũ khí. 60.000 60.000 20 All
2 17/04/2024
(15:00:00)
25/04/2024
(14:59:59)
Ngự Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 60.000 60.000 20 All
3 17/04/2024
(15:00:00)
25/04/2024
(14:59:59)
Sức Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp trang sức. 60.000 60.000 20 All
4 17/04/2024
(15:00:00)
25/04/2024
(14:59:59)
Khí Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp vũ khí. 150.000 150.000 10 All
5 17/04/2024
(15:00:00)
25/04/2024
(14:59:59)
Ngự Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 150.000 150.000 10 All
6 17/04/2024
(15:00:00)
25/04/2024
(14:59:59)
Sức Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp trang sức. 150.000 150.000 10 All
7 17/04/2024
(15:00:00)
25/04/2024
(14:59:59)
Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa
(Trang bị +20 không thể dùng).
600.000 540.000 0 All
8 17/04/2024
(15:00:00)
25/04/2024
(14:59:59)
Vũ Khí Phù 10 Dùng để cường hóa vũ khí
(Vũ khí +20 không thể dùng).
210.000 189.000 0 All
9 17/04/2024
(15:00:00)
25/04/2024
(14:59:59)
Phòng Ngự Phù 10 Dùng để cường hóa phòng cụ
(Phòng cụ +20 không thể dùng).
210.000 189.000 0 All
10 17/04/2024
(15:00:00)
25/04/2024
(14:59:59)
Sức Phẩm Phù 10 Dùng để cường hóa trang sức
(Trang sức +20 không thể dùng).
210.000 189.000 0 All
11 17/04/2024
(15:00:00)
25/04/2024
(14:59:59)
Gói Chí Tôn Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Chí Tôn Phù
(7 ngày).
140.000 126.000 1 All
12 17/04/2024
(15:00:00)
25/04/2024
(14:59:59)
Gói Nhiệt Huyết Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Nhiệt Huyết Phù
(7 Ngày).
64.444 58.000 1 All
13 17/04/2024
(15:00:00)
25/04/2024
(14:59:59)
Vé Luyện Tập
(7 Ngày)
1 Tham gia [Khu Luyện Tập] trong
(7 ngày).
170.000 153.000 1 All
14 17/04/2024
(15:00:00)
25/04/2024
(14:59:59)
Kim Cang Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Kim Cang Phù
(7 ngày).
210.000 189.000 1 All
15 17/04/2024
(15:00:00)
25/04/2024
(14:59:59)
Thần Khí Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Thần Khí Phù
(7 ngày).
112.000 100.000 1 All
16 17/04/2024
(15:00:00)
25/04/2024
(14:59:59)
Nộ Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Nộ Phù
(7 ngày).
140.000 126.000 1 All
Mục Giới Hạn
STT Bắt đầu Kết thúc Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn Server
1 17/04/2024
(15:00:00)
22/04/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 trang bị B~SR.
250.000 100.000 5 17
2 17/04/2024
(15:00:00)
22/04/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 50 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 trang bị B~SR.
1,250,000 375.000 5 17
3 17/04/2024
(15:00:00)
22/04/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600.000 300.000 0 11~16
4 17/04/2024
(15:00:00)
22/04/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 20 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
1,200,000 540.000 0 11~16
5 17/04/2024
(15:00:00)
22/04/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600.000 240.000 0 17
6 17/04/2024
(15:00:00)
22/04/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 20 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
1,200,000 360.000 0 17
7 17/04/2024
(15:00:00)
22/04/2024
(14:59:59)
Thánh Tâm Đơn
(Tiểu)
10 Tăng 10% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 300.000 90.000 0 17
8 17/04/2024
(15:00:00)
22/04/2024
(14:59:59)
Thánh Tâm Đơn
(Trung)
10 Tăng 15% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 450.000 135.000 0 17
9 17/04/2024
(15:00:00)
22/04/2024
(14:59:59)
Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa
(Trang bị +20 không thể dùng).
600.000 360.000 10 17
10 17/04/2024
(15:00:00)
22/04/2024
(14:59:59)
Hộ Linh Phù 50 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa
(Trang bị +20 không thể dùng).
3,000,000 900.000 10 17
11 17/04/2024
(15:00:00)
22/04/2024
(14:59:59)
Phúc Vận Phù A 10 Tăng 12% tỉ lệ cường hóa
(Có thể dùng với Hộ Linh Phù).
600.000 300.000 10 17
12 17/04/2024
(15:00:00)
22/04/2024
(14:59:59)
Phúc Vận Phù B 10 Tăng 9% tỉ lệ cường hóa
(Có thể dùng với Hộ Linh Phù).
420.000 210.000 10 17
13 17/04/2024
(15:00:00)
22/04/2024
(14:59:59)
Phúc Vận Phù A 5 Tăng 12% tỉ lệ cường hóa
(Có thể dùng với Hộ Linh Phù).
300.000 210.000 20 17
14 17/04/2024
(15:00:00)
22/04/2024
(14:59:59)
Phúc Vận Phù B 5 Tăng 9% tỉ lệ cường hóa
(Có thể dùng với Hộ Linh Phù).
210.000 179.000 20 17
15 17/04/2024
(15:00:00)
22/04/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Chu Thần
(Nhẫn) B
3 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 Nhẫn Xích Chu ~ Thần Ma B.
600.000 360.000 5 11~16
16 17/04/2024
(15:00:00)
22/04/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Chu Thần
(Khuyên) B
3 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 khuyên Xích Chu ~ Thần Ma B.
600.000 360.000 5 11~16
17 17/04/2024
(15:00:00)
22/04/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Chu Thần
(Nhẫn) B
3 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 Nhẫn Xích Chu ~ Thần Ma B.
600.000 300.000 5 17
18 17/04/2024
(15:00:00)
22/04/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Chu Thần
(Khuyên) B
3 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 khuyên Xích Chu ~ Thần Ma B.
600.000 300.000 5 17
19 17/04/2024
(15:00:00)
22/04/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Chu Ma
(Dây Chuyền) A
5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 dây chuyền Xích Chu ~ Thiên Ma A.
700.000 420.000 5 11~16
20 17/04/2024
(15:00:00)
22/04/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Chu Ma
(Yêu Bài) A
5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 yêu bài Xích Chu ~ Thiên Ma A.
800.000 480.000 5 11~16
21 17/04/2024
(15:00:00)
22/04/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Chu Ma
(Dây Chuyền) A
5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 dây chuyền Xích Chu ~ Thiên Ma A.
700.000 350.000 5 17
22 17/04/2024
(15:00:00)
22/04/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Chu Ma
(Yêu Bài) A
5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 yêu bài Xích Chu ~ Thiên Ma A.
800.000 400.000 5 17
23 22/04/2024
(15:00:00)
25/04/2024
(14:59:59)
Thời Trang Phù 5 Dùng để cường hóa thời trang
(Thời trang +20 không thể dùng).
600.000 360.000 10 16, 17
24 22/04/2024
(15:00:00)
25/04/2024
(14:59:59)
Thời Trang
Băng Tinh Tuyết Vũ
1 Thời trang Băng Tinh Tuyết Vũ:
- Tăng DEF 10%
- Phòng Thủ Chí Mạng 10%
- Giảm Thương PVP 10%
1,200,000 420.000 5 17
25 22/04/2024
(15:00:00)
25/04/2024
(14:59:59)
Thời Trang
Tề Thiên Đại Thánh
1 Hiệu ứng thời trang Tề Thiên Đại Thánh.
- Tăng HP 15%
- Tăng DEF 15%
- Tăng S.Thương (PVP) 10%
- Tốc Độ Chạy 1
- Tỉ Lệ Chí Mạng 10%
1,400,000 700.000 5 17
26 22/04/2024
(15:00:00)
25/04/2024
(14:59:59)
Thời Trang
Bảo Hộ S
1 Thời trang Bảo Hộ S.
- S.Thương ATK Tối Thiểu 8%
- S.Thương ATK Tối Đa 8%
- Tăng DEF 8%
- Giảm S.Thương 10%
1,200,000 540.000 5 17
27 22/04/2024
(15:00:00)
25/04/2024
(14:59:59)
Thời Trang
Chiến Phục Tam Quốc (Lục)
1 Thời trang Chiến Phục Tam Quốc (Lục).
- S.Thương ATK Tối Thiểu 8%
- S.Thương ATK Tối Đa 8%
- P.Thủ V.Công 8%
- Thêm S.Thương 10%
1,200,000 540.000 5 17
28 22/04/2024
(15:00:00)
25/04/2024
(14:59:59)
Thời Trang
Hanbok Tạ Ơn S
1 Thời trang Hanbok Tạ Ơn S.
- S.Thương ATK Tối Thiểu 10%
- S.Thương ATK Tối Đa 10%
- Chính Xác 10%
1,200,000 540.000 5 17
29 22/04/2024
(15:00:00)
25/04/2024
(14:59:59)
Thời Trang
Bạch Hổ Sanh Phong
1 Thời trang Bạch Hổ Sanh Phong:
- Thêm Sát Thương 9%
- Tỉ Lệ Chí Mạng 9%
- Sát Thương Chí Mạng 9%
- Tăng S.Thương PVP 10%
- Giảm S.Thương PVP 10%
1,200,000 540.000 2 17
30 22/04/2024
(15:00:00)
25/04/2024
(14:59:59)
Thời Trang
Đấu Sĩ Quyền Thái
1 Hiệu ứng thời trang Đấu Sĩ Quyền Thái.
- S.Thương ATK Tối Thiểu 15%
- S.Thương ATK Tối Đa 15%
- Tăng S.Thương (PVP) 10%
- Tốc Độ Đánh 10%
1,400,000 630.000 1 17
31 22/04/2024
(15:00:00)
25/04/2024
(14:59:59)
Thời Trang
Lục Chỉ Cầm Ma
1 Thời trang Lục Chỉ Cầm Ma S.
- S.Thương V.Công Tối Thiểu 10%
- S.Thương V.Công Tối Đa 10%
- Tỉ Lệ Chí Mạng 10%
- S.Thương Chí Mạng 8%
1,400,000 630.000 1 17

 

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048