► Sự Kiện

Webshop & Flashsale 09/03 - 16/03

3/9/2023 2:27 PM

 Thời gian

- Bắt đầu: 15:00, ngày 09/03.

- Kết thúc: 14:59, ngày 16/03.

 

 Nội dung

Webshop của Hiệp Khách Mobile đã quay trở lại với những gói vật phẩm hấp dẫn đi kèm theo đó là mức giá hợp lý, các Hiệp Khách còn chờ gì nữa mà không sắm ngay cho mình những vật phẩm yêu thích thôi nào.

 Mục Ưu Đãi

Thời gian giới hạn Thời gian giới hạn Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá đã giảm Giới hạn/1 DzoID
2023-03-09 15:00:00 2023-03-16 14:59:59 Khí Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp vũ khí. 60,000 20
2023-03-09 15:00:00 2023-03-16 14:59:59 Ngự Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 60,000 20
2023-03-09 15:00:00 2023-03-16 14:59:59 Sức Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp trang sức. 60,000 20
2023-03-09 15:00:00 2023-03-16 14:59:59 Khí Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp vũ khí. 150,000 10
2023-03-09 15:00:00 2023-03-16 14:59:59 Ngự Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 150,000 10
2023-03-09 15:00:00 2023-03-16 14:59:59 Sức Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp trang sức. 150,000 10
2023-03-09 15:00:00 2023-03-16 14:59:59 Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 540,000 0
2023-03-09 15:00:00 2023-03-16 14:59:59 Vũ Khí Phù 10 Dùng để cường hóa vũ khí (Vũ khí +20 không thể dùng). 189,000 0
2023-03-09 15:00:00 2023-03-16 14:59:59 Phòng Ngự Phù 10 Dùng để cường hóa phòng cụ (Phòng cụ +20 không thể dùng). 189,000 0
2023-03-09 15:00:00 2023-03-16 14:59:59 Sức Phẩm Phù 10 Dùng để cường hóa trang sức (Trang sức +20 không thể dùng). 189,000 0
2023-03-09 15:00:00 2023-03-16 14:59:59 Gói Chí Tôn Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Chí Tôn Phù (7 ngày). 126,000 1
2023-03-09 15:00:00 2023-03-16 14:59:59 Gói Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày). 58,000 1
2023-03-09 15:00:00 2023-03-16 14:59:59 Vé Luyện Tập (7 Ngày) 1 Tham gia [Khu Luyện Tập] trong 7 ngày. 153,000 1
2023-03-09 15:00:00 2023-03-16 14:59:59 Kim Cang Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Kim Cang Phù (7 ngày). 189,000 1
2023-03-09 15:00:00 2023-03-16 14:59:59 Thần Khí Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Thần Khí Phù (7 ngày). 100,000 1
2023-03-09 15:00:00 2023-03-16 14:59:59 Nộ Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Nộ Phù (7 ngày). 126,000 1

 

 Mục Giới Hạn

Thời gian giới hạn Thời gian giới hạn Tên vật phẩm Số lượng Mô tả 100,000 Giới hạn/1 DzoID
2023-03-08 15:00:00 2023-03-13 14:59:59 Bảo Hạp Hỏa Thiên 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 100,000 5
2023-03-08 15:00:00 2023-03-13 14:59:59 Bảo Hạp Ngọc B~SR 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
250,000 0
2023-03-08 15:00:00 2023-03-13 14:59:59 Linh Thể Xí Nga 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Xí Nga. 200,000 20
2023-03-08 15:00:00 2023-03-13 14:59:59 Linh Thể Minh Thử 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Minh Thử. 200,000 20
2023-03-08 15:00:00 2023-03-13 14:59:59 Linh Thể Hùng Miêu 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Hùng Miêu. 200,000 20
2023-03-08 15:00:00 2023-03-13 14:59:59 Linh Thể Lam Lang 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Lam Lang. 200,000 20
2023-03-08 15:00:00 2023-03-13 14:59:59 Linh Thể Vân Báo 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Vân Báo. 200,000 20
2023-03-08 15:00:00 2023-03-13 14:59:59 Linh Thể Hắc Báo 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Hắc Báo. 200,000 20
2023-03-08 15:00:00 2023-03-13 14:59:59 Phúc Vận Phù A 10 Tăng 12% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 420,000 10
2023-03-08 15:00:00 2023-03-13 14:59:59 Phúc Vận Phù B 10 Tăng 9% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 294,000 10
2023-03-08 15:00:00 2023-03-13 14:59:59 Phúc Vận Phù A 5 Tăng 12% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 255,000 20
2023-03-08 15:00:00 2023-03-13 14:59:59 Phúc Vận Phù B 5 Tăng 9% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 179,000 20
2023-03-08 15:00:00 2023-03-13 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Nhẫn) A 5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 nhẫn Xích Chu ~ Thiên Ma A. 300,000 5
2023-03-08 15:00:00 2023-03-13 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Khuyên) A 5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 khuyên Xích Chu ~ Thiên Ma A. 300,000 5
2023-03-13 15:00:00 2023-03-16 14:59:59 Linh Thể Thần Điêu 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Thần Điêu. 325,000 20
2023-03-13 15:00:00 2023-03-16 14:59:59 Linh Thể Thương Ưng 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Thương Ưng. 325,000 20
2023-03-13 15:00:00 2023-03-16 14:59:59 Linh Thể Miêu Ưng 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Miêu Ưng. 325,000 20
2023-03-13 15:00:00 2023-03-16 14:59:59 Linh Thể Tuyết Báo 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Tuyết Báo. 325,000 20
2023-03-13 15:00:00 2023-03-16 14:59:59 Linh Thể Bá Thiên Hổ 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Bá Thiên Hổ. 325,000 20
2023-03-13 15:00:00 2023-03-16 14:59:59 Khí Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp vũ khí. 105,000 10
2023-03-13 15:00:00 2023-03-16 14:59:59 Ngự Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 105,000 10
2023-03-13 15:00:00 2023-03-16 14:59:59 Sức Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp trang sức. 105,000 10
2023-03-13 15:00:00 2023-03-16 14:59:59 Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 420,000 10
2023-03-13 15:00:00 2023-03-16 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Dây Chuyền) A 5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 dây chuyền Xích Chu ~ Thiên Ma A. 350,000 2
2023-03-13 15:00:00 2023-03-16 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Yêu Bài) A 5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 yêu bài Xích Chu ~ Thiên Ma A. 400,000 2
2023-03-13 15:00:00 2023-03-16 14:59:59 Hiệu Ứng Đặc Biệt 2 1 Khi dùng sẽ nhận được các hiệu ứng trong 30 ngày như sau:
1. ATK vật lý + 5%
2. ATK kỹ năng + 10%
3. DEF + 10% (bao gồm cả chỉ số trang bị)
4. HP +500
5. MP +300
210,000 1

 

Ghi chú: 

- Hướng dẫn về Webshop >>xem tại đây<<

- Các trang phục có số lượng giới hạn cũng như giới hạn mua trên tài khoản (ví dụ: Chỉ bán 10 bộ và chỉ 10 ID khác nhau mua mỗi ID 1 bộ)

- Hướng dẫn về Dzoví và cách mua DzoDong/DzoCoin >>xem tại đây<<.

- Giftcode có thời gian sử dụng đến: 23:59, 23/03.

 

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048