► Sự Kiện

CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN - WEBSHOP 06/06 ~ 13/06

6/5/2024 1:31 PM

Cập nhật mới Webshop Hiệp Khách Mobile, tham gia ngay để có cơ hội sở hữu rất nhiều vật phẩm ưu đãi.

 Thời gian

- Bắt đầu: 15:00, ngày 06/06/2024.

- Kết thúc 14:59, ngày 13/06/2024.

(Một số vật phẩm đặc biệt sẽ kết thúc mở bán ngày 10/06/2024).

** Lưu ý:
- Các server mới sẽ có ưu đãi về giá so với các server cũ với một số vật phẩm.   

- Giftcode quay thưởng có thời hạn sử dụng +- 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.

 Nội dung

- Mua nhanh tại: https://hkm.dzogame.vn/web-shop

STT Bắt đầu Kết thúc Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn Server
1 06/06/2024
(15:00:00)
13/06/2024
(14:59:59)
Khí Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp vũ khí. 60.000 60.000 20 All
2 06/06/2024
(15:00:00)
13/06/2024
(14:59:59)
Ngự Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 60.000 60.000 20 All
3 06/06/2024
(15:00:00)
13/06/2024
(14:59:59)
Sức Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp trang sức. 60.000 60.000 20 All
4 06/06/2024
(15:00:00)
13/06/2024
(14:59:59)
Khí Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp vũ khí. 150.000 150.000 10 All
5 06/06/2024
(15:00:00)
13/06/2024
(14:59:59)
Ngự Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 150.000 150.000 10 All
6 06/06/2024
(15:00:00)
13/06/2024
(14:59:59)
Sức Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp trang sức. 150.000 150.000 10 All
7 06/06/2024
(15:00:00)
13/06/2024
(14:59:59)
Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa
(Trang bị +20 không thể dùng).
600.000 540.000 0 All
8 06/06/2024
(15:00:00)
13/06/2024
(14:59:59)
Vũ Khí Phù 10 Dùng để cường hóa vũ khí
(Vũ khí +20 không thể dùng).
210.000 189.000 0 All
9 06/06/2024
(15:00:00)
13/06/2024
(14:59:59)
Phòng Ngự Phù 10 Dùng để cường hóa phòng cụ
(Phòng cụ +20 không thể dùng).
210.000 189.000 0 All
10 06/06/2024
(15:00:00)
13/06/2024
(14:59:59)
Sức Phẩm Phù 10 Dùng để cường hóa trang sức
(Trang sức +20 không thể dùng).
210.000 189.000 0 All
11 06/06/2024
(15:00:00)
13/06/2024
(14:59:59)
Gói Chí Tôn Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Chí Tôn Phù
(7 ngày).
140.000 126.000 1 All
12 06/06/2024
(15:00:00)
13/06/2024
(14:59:59)
Gói Nhiệt Huyết Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Nhiệt Huyết Phù
(7 Ngày).
64.444 58.000 1 All
13 06/06/2024
(15:00:00)
13/06/2024
(14:59:59)
Vé Luyện Tập
(7 Ngày)
1 Tham gia [Khu Luyện Tập] trong
(7 ngày).
170.000 153.000 1 All
14 06/06/2024
(15:00:00)
13/06/2024
(14:59:59)
Kim Cang Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Kim Cang Phù
(7 ngày).
210.000 189.000 1 All
15 06/06/2024
(15:00:00)
13/06/2024
(14:59:59)
Thần Khí Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Thần Khí Phù
(7 ngày).
112.000 100.000 1 All
16 06/06/2024
(15:00:00)
13/06/2024
(14:59:59)
Nộ Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Nộ Phù
(7 ngày).
140.000 126.000 1 All
Mục Giới Hạn
STT Bắt đầu Kết thúc Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn Server
1 06/06/2024
(15:00:00)
10/06/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 250.000 125.000 5 11~16
2 06/06/2024
(15:00:00)
10/06/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 50 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 1.250.000 500.000 5 11~16
3 06/06/2024
(15:00:00)
10/06/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 250.000 100.000 5 17, 18
4 06/06/2024
(15:00:00)
10/06/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 50 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 1.250.000 375.000 5 17, 18
5 06/06/2024
(15:00:00)
10/06/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600.000 300.000 0 11~16
6 06/06/2024
(15:00:00)
10/06/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 20 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
1.200.000 540.000 0 11~16
7 06/06/2024
(15:00:00)
10/06/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600.000 240.000 0 17, 18
8 06/06/2024
(15:00:00)
10/06/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 20 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
1.200.000 360.000 0 17, 18
9 06/06/2024
(15:00:00)
10/06/2024
(14:59:59)
Thánh Tâm Đơn (Tiểu) 10 Tăng 10% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 300.000 90.000 0 18
10 06/06/2024
(15:00:00)
10/06/2024
(14:59:59)
Thánh Tâm Đơn (Trung) 10 Tăng 15% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 450.000 135.000 0 18
11 06/06/2024
(15:00:00)
10/06/2024
(14:59:59)
Linh Thể Xí Nga 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp
Xí Nga.
400.000 220.000 20 All
12 06/06/2024
(15:00:00)
10/06/2024
(14:59:59)
Linh Thể Minh Thử 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp
Minh Thử.
400.000 220.000 20 All
13 06/06/2024
(15:00:00)
10/06/2024
(14:59:59)
Linh Thể Hùng Miêu 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp
Hùng Miêu.
400.000 220.000 20 All
14 06/06/2024
(15:00:00)
10/06/2024
(14:59:59)
Linh Thể Lam Lang 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp
Lam Lang.
400.000 220.000 20 All
15 06/06/2024
(15:00:00)
10/06/2024
(14:59:59)
Linh Thể Vân Báo 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp
Vân Báo.
400.000 220.000 20 All
16 06/06/2024
(15:00:00)
10/06/2024
(14:59:59)
Linh Thể Hắc Báo 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp
Hắc Báo.
400.000 220.000 20 All
17 06/06/2024
(15:00:00)
10/06/2024
(14:59:59)
Linh Thể Thần Điêu 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp
Thần Điêu.
650.000 325.000 20 All
18 06/06/2024
(15:00:00)
10/06/2024
(14:59:59)
Linh Thể Thương Ưng 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp
Thương Ưng.
650.000 325.000 20 All
19 06/06/2024
(15:00:00)
10/06/2024
(14:59:59)
Linh Thể Miêu Ưng 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp
Miêu Ưng.
650.000 325.000 20 All
20 06/06/2024
(15:00:00)
10/06/2024
(14:59:59)
Linh Thể Tuyết Báo 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp
Tuyết Báo.
650.000 325.000 20 All
21 06/06/2024
(15:00:00)
10/06/2024
(14:59:59)
Linh Thể Bá Thiên Hổ 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp
Bá Thiên Hổ.
650.000 325.000 20 All
22 06/06/2024
(15:00:00)
10/06/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp
Thiên Vương/Ma Vương S
1 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 trang bị Thiên Vương/Ma Vương cấp S.
4.000.000 1.000.000 4 All
23 10/06/2024
(15:00:00)
13/06/2024
(14:59:59)
Thời Trang Phù 5 Dùng để cường hóa thời trang
(Thời trang +20 không thể dùng).
600.000 360.000 10 All
24 10/06/2024
(15:00:00)
13/06/2024
(14:59:59)
Thời trang
Hắc Thiên Thần (Xanh Da Trời)
1 Thời trang Hắc Thiên Thần (Xanh Da Trời).
- S.Thương ATK Tối Thiểu 9%
- S.Thương ATK Tối Đa 9%
- Phòng Thủ V.Công 10%
- Tỷ Lệ Chí Mạng 8%
1.200.000 480.000 5 All
25 10/06/2024
(15:00:00)
13/06/2024
(14:59:59)
Thời trang
Hắc Thiên Thần (Xanh Lục)
1 Thời trang Hắc Thiên Thần (Xanh Lục).
- Tăng HP 10%
- Tốc Độ Đánh 10%
- Chính xác 10%
- Giảm S.Thương (PVP) 1000
1.200.000 480.000 5 All
26 10/06/2024
(15:00:00)
13/06/2024
(14:59:59)
Thời trang
Hắc Thiên Thần(Xanh Nước Biển)
1 Thời trang Hắc Thiên Thần (Xanh Nước Biển).
- Chính Xác 10%
- Né Tránh 10%
- Tăng S.Thương (PVP) 10%
- Giảm S.Thương (PVP) 10%
1.200.000 480.000 5 All
27 10/06/2024
(15:00:00)
13/06/2024
(14:59:59)
Thời trang Hắc Thiên Thần (Tím) 1 Thời trang Hắc Thiên Thần (Tím).
- S.Thương ATK Tối Thiểu 10%
- S.Thương ATK Tối Đa 10%
- Né Tránh 10%
1.200.000 480.000 5 All
28 10/06/2024
(15:00:00)
13/06/2024
(14:59:59)
Thời trang Băng Tinh Tuyết Vũ 1 Thời trang Băng Tinh Tuyết Vũ:
- DEF 10%
- Phòng Thủ Chí Mạng 10%
- Giảm S.Thương (PVP) 10%
1.200.000 420.000 5 All
29 10/06/2024
(15:00:00)
13/06/2024
(14:59:59)
Thời trang Tề Thiên Đại Thánh 1 Hiệu ứng thời trang Tề Thiên Đại Thánh.
- Tăng HP 15%
- DEF 15%
- Tăng S.Thương (PVP) 10%
- Tốc Độ Chạy 1
- Tỉ Lệ Chí Mạng 10%
1.400.000 630.000 5 All
30 10/06/2024
(15:00:00)
13/06/2024
(14:59:59)
Thời Trang Bảo Hộ S 1 Thời trang Bảo Hộ S.
- S.Thương ATK Tối Thiểu 8%
- S.Thương ATK Tối Đa 8%
- DEF 8%
- Giảm S.Thương 10%
1.200.000 540.000 5 All
31 10/06/2024
(15:00:00)
13/06/2024
(14:59:59)
Thời trang
Chiến Phục Tam Quốc (Lục)
1 Thời trang Chiến Phục Tam Quốc (Lục).
- S.Thương ATK Tối Thiểu 8%
- S.Thương ATK Tối Đa 8%
- P.Thủ V.Công 8%
- Thêm S.Thương 10%
1.200.000 540.000 5 All
32 10/06/2024
(15:00:00)
13/06/2024
(14:59:59)
Thời trang Hanbok Tạ Ơn S 1 Thời trang Hanbok Tạ Ơn S.
- S.Thương ATK Tối Thiểu 10%
- S.Thương ATK Tối Đa 10%
- Chính Xác 10%
1.200.000 540.000 5 All
33 10/06/2024
(15:00:00)
13/06/2024
(14:59:59)
Thời trang Bạch Hổ Sanh Phong 1 Thời trang Bạch Hổ Sanh Phong:
- Thêm Sát Thương 9%
- Tỉ Lệ Chí Mạng 9%
- Sát Thương Chí Mạng 9%
- Tăng S.Thương PVP 10%
- Giảm S.Thương PVP 10%
1.200.000 540.000 2 All
34 10/06/2024
(15:00:00)
13/06/2024
(14:59:59)
Thời trang Đấu Sĩ Quyền Thái 1 Hiệu ứng thời trang Đấu Sĩ Quyền Thái.
- S.Thương ATK Tối Thiểu 15%
- S.Thương ATK Tối Đa 15%
- Tăng S.Thương (PVP) 10%
- Tốc Độ Đánh 10%
1.400.000 630.000 1 All
35 10/06/2024
(15:00:00)
13/06/2024
(14:59:59)
Thời trang Lục Chỉ Cầm Ma 1 Thời trang Lục Chỉ Cầm Ma S.
- S.Thương V.Công Tối Thiểu 10%
- S.Thương V.Công Tối Đa 10%
- Tỉ Lệ Chí Mạng 10%
- S.Thương Chí Mạng 8%
1.400.000 630.000 1 All

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048